Lokaler vid sjön

Fågellokaler vid Hornborgasjön

Hornborgasjöns rapporteringsområde är innanför vägnätet runt sjön från Norra Lundby i norr, övre vägen till Broddetorp, till Ingatorp, utmed Falköpings-Skaravägen till avfart mot Trestena, vidare till Östtomten och söder om Vings k:a en linje över till Norra Lundby.

I söder är området utvidgat och inkluderar de öppna markerna vid Stora Bjurum och Mårbylund med gränsen vid Högerock där Bjurumsån passerar vägen mot Floby. Vid Dagsnäs ingår de öppna markerna kring Mossebo.

Således ingår Vingsjön och Axvall ej i rapporteringsområdet.

 

hornborga1

1 Härlingstorp Området mellan Rödemosse och Härlingstorpskanalen
Härlingstorps ekhage Ekhagen NV om Härlingstorp

Foto: Clas Hermansson

 

2 Tranum Området mellan Härlingstorpskanalen, N.Lundby, Millomgården, Skattegården ner till sjön.
Tranums mader Torvjordsmarkerna närmast sjön söder om Tranum.
Klämmasjön Den lilla sjön nordväst om Tranum.
Spånnkullen Den höga kullen nordost om Tranum.

Foto: Clas Hermansson

3 Kärrtorp

Öppen mark från sjön söder om St. Kärrtorp (sjön), Millomgården, Gisslagården till sjön i väster.
Kärrtorps mader Torvjordsmarkerna närmast sjön sydväst om Kärrtorp.
Kärrtorpsbäcken Bäcken som passerar Lilla Kärrtorp ner mot sjön.
Lilla Kärrtorpsdammen Dammen väst om Lilla Kärrtorp.

Foto: Clas Hermansson
4 Fäholmen (torn) Mellan vägen och sjön från Väster-Bredagården till Olov-Grottesgården och sjöområdet utanför tornet.
Döda skogen Strandskogen söder om tornet Fäholmen.
Väster-Bredagården Gården vid norra avfarten mot Fågeludden.
Olov-Grottesgården Gården vid båtplatsen nordost om Getnäsudden.

Foto: Clas Hermansson
5 Bjällums by Området mellan övre och nedre väg från vägskylt Falköpings kommun till väg från Sveas kiosk till Olovs-Grottesgården.
Bjällums lider Sluttningarna mellan övre och nedre vägen vid Bjällum.
Barnasjön Den lilla sjön öst om nedre vägen sydväst om Lunnagården
6 Getnäsudden Udden och strandlinjen sydväst om Olovs-Grottesgården.

Foto: Eric Thorsson
7 Getnäsviken Viken mellan Getnäsudden och Getnäsviken.

Foto: Eric Thorsson
8 Bolums by Området mellan övre och nedre väg från Sveas kiosk till Olovs-Grottesgården och till väg Munkgården till Samuelsgården norr om Broddetorp.
Bolums lider Sluttningarna mellan övre och nedre väg vid Bolum.
 9 Fågeludden (torn) Området från nerfarten till udden samt sjöområdet utanför tornet.
Lagunsjön Viken utanför naturum (”Pagoden”) vid Fågeludden. Den helt avsnörda vattensamling som ibland bildas på Fågeludden vid vadargömslet kallas lagunen.
Kärragården Gården vid Länsstyrelsens platskontor ovan P-platsen Fågeludden.

Foto: Eric Thorsson
10 Kärragården Endast ringmärkningsplatsen ovan Länsstyrelsens platskontor Fågeludden.
11 Vässtorpsviken Viken mellan Fågeludden och Ytterberg.
Ängsladan Ladan utmed vandringsleden söder om Fågeludden.
12 Vässtorp Området mellan nerfart till Fågeludden och Broddetorp samt området söder om vägen Samuelsgården till Munkgården.
13 Ytterberg (torn) Området från nerfarten till udden samt sjöområdet utanför tornet.
Knektamyren Våtmarksområdet vid P-platsen Ytterberg.
Kalvamyren Våtmarksområdet öst om Stommen.
Stommen Gården längs vägen ut på Ytterberg.

Foto: Eric Thorsson
14 Hornborga by Området från åkerfälten öst om Broddetorp till vägskylt Sätuna vid Lunden och Skattegården vid Hornborgamaden.
Hornborgaån Ån från Broddetorps bro till Hornborgamaden söder om Bosgården.
Hornborgabro Bron över Hornborgaån sydväst om Broddetorp.
Bosgården Gård utmed Hornborgaån sydväst om Hornborga by. Till denna lokal räknas även bron vid Bosgården.
15 Hornborgaviken Viken mellan Ytterberg och Hornborgaån (inloppet).

Foto: Clas Hermansson
16  Hornborgamaden Torvjordsmarken från Hornborgaån till Stommen.
Hornborgaån Ån från söder om Bosgården till inloppet i sjön.
Järnbron Järnbron över Hornborgasjön öst om Almeö.
Skarns holme Kullen i mellersta norra delen av Hornborgamaden.
Skattegården dammen Dammen vid Skattegården före Hornborgamaden.

Foto: Eric Thorsson
Almeö (torn) Området från Järnbron och Gammelån till udden samt sjöområdet utanför tornet.
Döda skogen Den döda skogen öst om tornet Almeö.
Springarbacken Området mellan Järnbron och Almeökullen.
Gammelån Ån, det gamla utloppet, söder om Järnbron till sydost om Almeö.

Foto: Clas Hermansson
Norra Sätunaviken Viken mellan Almeö och Rönäs.

Foto: Clas Hermansson
Sätunamaden Torvjordsmarken från Hornborgaån och Gammelån till fornsjövallen vid Hälsingsgården.
Hälsingsgården (åsen) Sjöområdet utanför Hälsingsgården.
Norra Sätunviken Viken mellan Almeö och Rönäs.
Rönäs Udden och strandlinjen nordväst om Hälsingsgården.
Södra Sätunaviken Viken mellan Rönäs udde och Hångers udde.
Södra Sätunaviken Viken mellan Rönäs udde och Hångers udde.

Foto: Eric Thorsson
Båltorpsmaden Torvjordsmarken öst om f.d. Sätuna kanal från Hälsingsgården till Hångermossarna.

Foto: Eric Thorsson
Sätuna by Området från vägskylt Sätuna vid Lunden till vägskylt Ingatorp vid Smedabacken.

Foto: Eric Thorsson
Hångers udde (torn) Området från Bredegården till udden samt sjöområdet utanför tornet.
Södra fälten Maderna väst om f.d. Sätunakanal.
Kastmossen Sankområdet väst om Bredegården och söder om udden Vik.
Alkärret Sumpskogen söder om vandringsleden till Hångers udde.
Bredegården Gården vid P-platsen Hångers udde.

Foto: Eric Thorsson
Hångers by Området från skylt Ingatorp vid Smedabacken till Ljustorp sydost om Bjurum k:a.
Ingatorp Torpet sydväst om Sätuna och öst om Hångers by.
Vadboden Öppen mark från Ebbholmen till Trandansen samt sjöområdet utanför utkiksplatsen.
Ebbholmen Torpet öst om Bjurumsån.
Åmaden Bjurumsåns mader öst om landsvägen Falköping-Skara.
Bjurumsån Ån som passerar söder om Bjurums k:a till sjöns södra del.
Trandansen Informationsanläggning om tranor och örnar sydväst om Dagsnäs. Den del av de södra strandängarna som ligger i Skara kommun.

Foto: Eric Thorsson
St. Bjurum De öppna fälten väst om Skara-Falköpingsvägen till Bjurumsån vid Högerock.
Bronäs F.d. sågen (gamla tranplatsen) väst om St. Bjurum.
Mårbylund Gården sydväst om St.Bjurum.
Mårby Byn väst om St.Bjurum.

Foto: Barbro Axelsson
Dagsnäs Området mellan Trandansen, Mossebo, Majorsskogen och Långehalsbacken.
Mossebokanalen Kanalen norr om Dagsnäs.
Majorskogen Talldungen vid avfarten till Bjärka.
Klinten Åsen väst om landsvägen Falköping-Skara.
Mossebo Gård väst om landsvägen Falköping-Skara.

Foto: Clas Hermansson
Orebackar Rullstensåsen från Tjurahagen, Treskede, Framoran, Bortoran till Ora nabbe.
Bjärka Gården norr om Dagsnäs utmed vägen till Ore backar.
Hästahuvudet De båda holmarna söder om P-platsen Ore backar.
Ora nabbe (torn) Sjöområdet utanför tornet.
Blockholmarna Två holmar utanför Ora nabbe.
Stenkaren Småholmar i norr utanför Blockholmarna i videträsket utanför Blockholmarna.

Foto: Clas Hermansson
Korpaboviken Viken mellan Ora nabbe och Utloppet P-plats.

Foto: Clas Hermansson
Hjortronmossen Mossområdet från Ore backar till Korpabo.
Mossjön Sjön i södra delen på Hjortronmossen.
Tresjön Sjön i mellersta delen på Hjortronmossen.
Vargaklippan Urbergsklippa i nordvästra delen av Hjortronmossen.

Foto: Clas Hermansson
Trestena Skogsområdet från Bjärka till Trestena och öppna marker till ån Flian.
Korpabo F.d torpställe öster om Trestena.
Gasängen De öppna fälten norr om nerfartsvägen till P-platsen Utloppet.

Foto: Barbro Axelsson
Utloppet (torn) Området från P-plats till torn, mad- och betesmarker samt sjöområdet utanför tornet.
P-platsen Parkeringsplats söder om utloppet (f.d. Trestenahörne.
Borängen Den fasta betesmarken mellan tornet Utloppet och sjön.
Utskovet Betongfundamentet som dämmersjön vid utloppet.

Foto: Barbro Axelsson
Stenumsviken Viken utanför vallen mellan utloppet och Lervik.
Båtplatsen Båtplats med kanal norr om utloppet.

Foto: Barbro Axelsson
Stenums mader Torvjordsmarken från ån Flian till Västtomten och vallenmot sjön.
Spalmbron Bron över Flian nordost om Trestena (f.d. Trestena bro).
Flian Ån Flian från Utloppet till Spalmbron.
Spalm Området vid nerfarten till Stenums mader.
Ladan Ladan på Stenums mader nordväst om Utloppet.
Västtomten Gården i nordvästra delen på Stenums mader.
Rödemosse (torn) Skogs- och mossområdet från Lervik till Högetomt samt sjöområdet utanför tornet.
Lervik Vassområdet sydväst om Rödemosse.
Sibirien Skogsområdet i sydvästra delen av Rödemosse.
Östtomten Gården norr om avfarten till södra delen Rödemosse.

Foto: Clas Hermansson