Ringmärkning

Ringmärkning av fåglar syftar till att öka vår kunskap om bl.a. olika fågelarters förekomst, åldersfördelning och flyttvägar.

Vid Hornborgasjön sker mycket av fågelfångsten för ringmärkning i nät, så kallade slöjnät. Dessa sätts upp där många fåglar passerar, t.ex. i vassruggar eller vid någon fågelmatning. Fåglar kan även fångas i vadarburar, som är en sorts labyrint som står i strandkanten, eller i andfänge, som är en större labyrint som placeras delvis ute i vattnet. En del fåglar ringmärks som ungar, i bon eller holkar.  Fågelfångst och ringmärkning styrs av detaljerade lagar och bestämmelser, och får bara utföras av personer som har fått en särskild licens för ändamålet. Näten kontrolleras varje halvtimme, och får bara sitta upp när vädret är bra.

När en fågel har fångats artbestäms den och får en ring i rätt ringstorlek runt benet. Sedan köns- och åldersbestäms den, fågelns vinge mäts och man ser efter hur pass välnärd fågeln är, och slutligen vägs den innan den släpps. På vadare mäter man även näbblängden. Hela proceduren tar ett par minuter.

Ringmärkningsverksamheten vid Hornborgasjön är igång årets runt, men eftersom den dels är väderkänslig och dels bygger helt på ideella krafter sker den inte varje dag, och utgör inte så kallad standardiserad fångst. Vanligen använder vi upp till sju olika slöjnät i området där vi oftast bedriver fångsten, men vi har möjlighet att sätta upp ytterligare några nät vid behov. Vi ringmärker vanligen 1000-2000 fåglar per år.

Den som hittar en ringmärkt fågel kan alltid rapportera elektroniskt via http://www.nrm.se/…/miljofo…/ringmarkningscentralen.214.html